Turkey (İstanbul), PCC Teknoloji AS, Madenler Mah. Şehit Ünal Kalafat Cad. No:32 Kat.1 Ümraniye